17-05-2020 - Smellingerlân yn swier waar?
Smellingerlân is te faak yn it nijs. Tink oan de problemen mei de Lawei en de Drachtster Feart, mar ek oan de strubbelingen yn de gemeentepolityk. Fjouwer wethâlders dy't yn goed twa jier opstapt binne. Ton Baas dy't mei in rapport kaam oer wantrouwen yn ried en kolleezje. It hat gjin doel om dêr fierder wat oer te sizzen oars dan dat wat der yn it rapport stie fan Ton Baas in opsomming is fan wat partijen mei him dield hawwe. It byld fan Ton Baas is net foar elkenien werkenber. Ik werken my net yn de ried dan dy't Baas beskriuwt.

2020 FNP Fryslân - Disclaimer